به لطف پروردگار و با مساعدت اهالی خیر دهکده، صندوق رفاه کارکنان مجتمع در مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۷ افتتاح شد.

تقاضا می شود در صورت تمایل کمک های نقدی خود را به شماره کارت ۷۳۳۵۲۴۶۷-۸۵۱۰-۵۰۵۷ به نام فرشاد امجدیان واریز و عکس فیش پرداختی را به شماره ۰۹۹۰۲۷۰۴۶۷۷ ارسال نمایید.

هیئت مدیره انجمن مالکان