همایون ایران پور: رئیس هیئت مدیره

اردلان پورفرهادی: مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

کامران ریاضی: نایب رئیس هیئت مدیره

امیر قابوسی: منشی هیئت مدیره

مازیار غفاری: عضو هیئت مدیره

حسن اکبر نیای طهرانی: بازرس اصلی

سپهر معاف: بازرس علی البدل

محمدزنجانی: عضو علی البدل

هومن سهی: عضو علی البدل