دستورالعمل سهمیه بندی مصرف آب فضای سبز دهکده

مصوب مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۹ هیئت مدیره انجمن مالکان

 با توجه به صدور پروانه‌های بهره‌برداری چاه ها و نصب کنتورهای حجمی در مسیر خروجی آنها و تعیین سهمیه ۵۱۲۰۰۰  متر مکعب آب قابل استحصال از هر دو چاه در یک سال آبی موارد زیر جهت اطلاع و اقدام لازم به استحضار می‌رسد:

  • سهم آب فضای سبز در طول یک سال آبی ۸ ماهه از نیمه اسفند تا پانزدهم آبان ماه سال بعد به ازای هر مترمربع عرصه ویلا ۰/۷ متر مکعب ( ۷۰۰ لیتر ) است.

به طور مثال سهم آب برای ویلای ۷۵۰ متر مربعی حدود ۵۲۵ متر مکعب و برای ویلای ۱۲۰۰ متر مربعی  حدود ۸۴۰ متر مکعب در طول یک سال آبی می باشد.

  • به جهت کنترل میزان مصرف توسط ساکن هر ویلا، میزان مصرف ماهانه به صورت پیامک به آنها اطلاع داده می شود.
  • میزان آبی که به هر ویلا تعلق می گیرد به اندازه حق آبه ای است که در بند یک محاسبه می شود و در صورت نیاز بیشتر ویلا به آب جهت آبیاری فضای سبز، تامین آب مورد نیاز مطابق ماده ۴ آیین نامه اجرایی اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ( مصوب ۸۸/۵/۱۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام ) وتبصره ذیل آن به شرح پشت صفحه به عهده مالک ویلا می باشد.
  • از تمامی کنتورهای آب فضای سبز در بازه زمانی حداکثر یک ماهه، بازدید به عمل می آید و در صورت مشاهده اختلال در عملکرد کنتور نسبت به تعویض آن اقدام خواهد شد. بدیهی است هزینه تعویض به عهده ساکن یا مالک ویلا می باشد.
  • در صورتی که مشخص شود مالک یا ساکن ویلا به هر طریق ممکن نسبت به برداشت آب غیر مجاز فضای سبز انجمن اقدام کرده، موضوع در اجرای ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب به شرح پشت صفحه و سایر مقررات مربوط، به مراجع قضایی اعلام و تا زمان تعیین تکلیف، آب فضای سبز ویلا قطع می گردد.
  • در صورت عدم اجازه مالک یا ساکن واحد ملکی به مأموران دفتر خدمات، برای ورود به آن محل و قرائت یا کنترل حسن عملکرد کنتور، تا اجازه آنان در این خصوص، آب فضای سبز واحد ملکی (ویلا) قطع می گردد.
  • اتصال الکتروپمپ به صورت مستقیم به شبکه ممنوع است. در صورت مشاهده مطابق ماده ۵ بند ج مصوبه شماره ۸۲۳۹ مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۴/۳/۲۳ تا زمان حذف الکتروپمپ، آب ویلا قطع خواهد شد.
  • در هنگام نقل و انتقال ویلا و یا اجاره آن، اخذ تاییدیه سلامت کنتور از دفتر خدمات توسط ساکن جدید الزامی است.

توصیه می شود مالکین / ساکنین تمامی ویلاها نسبت به نصب مخزن ذخیره ( بعد از کنتور ) با حجم حداقل سه متر مکعب و الکتروپمپ ( بعد از منبع ذخیره ) اقدام نمایند.

توضیحات:

الف) مالکین/ ساکنین می توانند در ماه های خنک، آب کمتری استفاده کنند و سهمیه را برای ماههای گرم ذخیره نمایند.

      ب) در صورت هرگونه تغییر احتمالی حجم اعلام شده در پروانه های صادره، دستورالعمل های جدید متعاقباً اعلام خواهد شد.

ج) زمان بندی توزیع آب، مطابق با شرایط دما و میزان بارش باران در طول فصل آبیاری توسط دفتر خدمات اعلام می گردد.

آئین نامه اجرایی اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

مصوب ۸۸/۵/۱۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده۴:

کاشت،حفاظت وآبیاری درختان وفضاهای سبز معابر ،میادین ،بزرگراها وبوستان های عمومی واقع در داخل محدوده شهرها به استثنای بوستان های محیط زیست ومناطق چهارگانه موضوع بند الف ماده۳قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست از وظایف شهرداری است.

تبصره۱:

حفظ ونگهداری وآبیاری درختان در سایر محل های مشمول قانون به عهده مالکین ،ساکنین (بهره برداران) و متصرفین آنها است.

تبصره ۲:

در مورد موقوفات ، متولیان با قائم مقام قانونی آنان یا مستاجرین ، بهره برداران و متصرفین مسئول آبیاری و نگهداری درختان هستند.

تبصره ۳:

در صورت اهمال در نگهداری درختان مشمول قانون، شهرداری موظف است با اخذ مجوز از دادستان، رأساً نسبت به آبیاری و نگهداری آنها اقدام و هزینه های متعلقه را با پانزده درصد(۱۵%) اضافی به عنوان کارمزد از مالک دریافت نماید. لاکن در صورت اعلام مالک مبنی بر عدم توانایی در نگهداری درختان شهرداری مجاز است در خصوص حفظ و نگهداری درختان به مالک مساعدت نموده و تنها هزینه های مترقبه را از وی دریافت نماید. در صورت استنکاف مالک یا متصدی از پرداخت هزینه های فوق الذکر، اداره اجرای احکام ثبت محل با دستور دادستان مکلف است نسبت به وصول و واریز آن به حساب شهرداری طبق اجرای اسناد لازم الاجرا اقدام نماید.

قانون توزیع عادلانه آب

‌ماده ۴۵ – اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و یا از ۱۵ روز تا سه ماه حبس تأدیبی بر حسب‌موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم می‌شوند.

‌الف – هر کس عمداً و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیر مجاز در وسائل اندازه‌گیری آب کند یا به‌نحوی از انحاء امر بهره‌برداری از تأسیسات آبی را مختل سازد.

ب – هر کس عمداً آبی را بدون حق یا اجازه مقامات مسئول به مجاری یا شبکه آبیاری متعلق به خود منتقل کند و یا موجب گردد که آب حق‌دیگری به او نرسد.

ج – هر کس عمداً به نحوی از انحاء به ضرر دیگری آبی را به هدر دهد.

‌د – هر کس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند.

ه – هر کس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت کند.

‌تبصره – در مورد بندهای ب و ج و د با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف می‌شود.