روزهای یکشنبه ، سه شنبه و جمعه از ساعت  ۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰