اطلاعیه شماره ۱۴

بدینوسیله از مالکان محترمی که به عنوان «نماینده خیابان» داوطلب همکاری با انجمن مالکان هستند دعوت به عمل می آید اعلام آمادگی خود را به صورت کتبی حداکثر تا پایان وقت اداری ۱۴۰۰/۸/۱۵ به دفتر خدمات تحویل و رسید دریافت نمایند.

هیئت مدیره انجمن مالکان