آگهی دعوت به مجمع  عمومی فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونی مصرف محلی دهکده

بدینوسیله به اطلاع اعضا محترم می رساند: جلسه فوق راس ساعت ۱۰:۰۰ روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۴ در محل دفتر خدمات تشکیل می گردد.

دستور جلسه:

استماع گزارش رئیس هیئت مدیره در مورد استعفای دسته جمعی اعضاء هیئت مدیره


آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مصرف محلی دهکده

بدینوسیله به اطلاع اعضا محترم می رساند: جلسه فوق راس ساعت ۱۱:۰۰ روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۴ در محل دفتر خدمات تشکیل می گردد.

دستور جلسه:

  • استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
  • رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت های مالی سال ۱۳۹۷ منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ و سال ۱۳۹۸ منتهی به سال ۹۸/۱۲/۲۹ و سال ۱۳۹۹ منتهی به سال ۹۹/۱۲/۳۰ پس از گزارش بازرس
  • انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس
  • تعیین روزنامه کثیرالانتشار اصلی و علی البدل
  • تعیین خط مشی و برنامه آتی تعاونی به پیشنهاد هیئت مدیره

 

 

هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف محلی دهکده