جهت جلوگیری از تداخل در جمع آوری برگهای خزان شده و شاخه های بریده شده درختان از ابتدای آبان ماه تا پایان آذر ماه سال جاری هرس درختان مثمر و غیر مثمر مجاز نمی باشد.

در صورت اقدام به هرس در زمان یاد شده، ساکن ویلا موظف به جمع آوری شاخه های هرس شده وانتقال آن به خارج از دهکده است.

 

هیئت مدیره انجمن مالکان