درخواست دریافت مجوز برگزاری مجمع عمومی سالیانه در سال ۱۳۹۹