تاریخ آگهی : ۹۸/۳/۱۱

                                                                                                                                                                                شماره : ۹۷۳۹
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده

 

مالکین محترم مجتمع مسکونی شهرک دهکده

با سلام و احترام

در اجرای ماده ۱۰ اساسنامه انجمن مالکان مجتمع مسکونی خانه کرج بدینوسیله ،از کلیه مالکین ویا نماینده قانونی آنان دعوت میشود درجلسه مجمع عمومی فوق العاده انجمن بشرح مندرج در این دعوت نامه حضور یابند.

زمان  و محل برگزاری

آخرین نوبت

۱-      روز جمعه ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۸ (۱۳۹۸/۳/۲۴)

۲-     ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰

۳-     محل برگزاری – سالن دفتر مدیریت دهکده

دستورجلسه

۱–     تصویب اساسنامه هیئت امناء

۲-     تایید ابقاء اعضاء هیئت مدیره بعنوان هیئت امناء

نکات حائز توجه :
۱-     از هرویلا یکنفر از مالکین یا نماینده آنها میتواند درجلسه حضور یابد

۲-     از هر بلوک مجموعه آپارتمانهای مستقر در جنوب دهکده یکنفر نماینده میتواند در جلسه حضور یابد

۳-     مدارک مربوط به احراز هویت شامل شناسنامه یا کارت ملی در زمان ورود به جلسه الزامی است

۴-     داشتن وکالتنامه رسمی با قید (حضور در مجامع عمومی فوق العاده دهکده) در متن ویا تنظیم فرم وکالتنامه مصوبه داخلی (که در دفتر خدمات موجود است) وارائه هریک از آنها به مسئولین به هنگام ورود به جلسه ضروری است

۵-     مجمع رأس ساعت اعلام شده آغاز خواهد شد خواهشمند است ۴۵ دقیقه قبل از ساعت آغاز جلسه برای امضاء فهرست اسامی حاضرین در جلسه حضور بهمرسانید

۶-     خواهشمند است جلسه مجمع را قبل از پایان آن ترک نفرمائید

شهروند گرامی: اگر به سرنوشت شهرک علاقمند هستید در جلسه فوق الذکرشرکت فرمائید.

حضورفراگیر شما بزرگواران سهم بسزایی درپیشبرد اهداف و برنامه ها دهکده خ