نسخه ۲۸/۱/۱۳۹۸

پیش نویس

اساسنامه مجتمع مسکونی شهرک دهکده (هیئت امناء)

***

اجرای این اساسنامه، ازنظر تهیه کنندگان

 منوط است به اصلاح اساسنامه انجمن

 ***

تهیه کنندگان

احمد لشکری – خسرو مقصودی – ناصر سبزه‌‌ زار – سعید جناب زاده  – هادی اقوامی

فهرست اساسنامه مجتمع مسکونی شهرک دهکده (هیئت امناء)

فصل یکم- کلیات

ماده ۱- نام مجتمع

ماده ۲- تشکیل مجتمع

ماده ۳- موضوع فعالیت و اهداف مجتمع

ماده ۴- مشخصات مجتمع

ماده ۵- اعضای مجتمع

فصل دوم- ارکان مجتمع

ماده ۶- ارکان مجتمع

ماده ۷- نشانی مجتمع و دفتر مجتمع

ماده ۸- مدت فعالیت مجتمع

فصل سوم- مجامع عمومی

ماده ۹- مجامع عمومی و انواع آن

ماده ۱۰ – نحوه دعوت مجامع عمومی

ماده ۱۱ – شرایط لازم برای حضور در مجامع عمومی

ماده ۱۲ – آگهی دعوت مجمع عمومی

ماده ۱۳ – مجوز ورود به جلسه مجامع عمومی

ماده ۱۴ – هیئت رئیسه مجمع عمومی

ماده ۱۵ – رسمیت جلسات مجامع عمومی

ماده ۱۶ – طریق اخذ رأی در مجامع عمومی

ماده۱۷ – اعتبار تصمیمات در مجامع عمومی

ماده ۱۸ – اعلام تنفس

ماده ۱۹ – صورت جلسه مجمع عمومی

ماده ۲۰ – وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی سالانه

ماده ۲۱ – وظایف مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده

ماده ۲۲- وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده

فصل چهارم- هیئت مدیره

ماده ۲۳ – هیئت مدیره

ماده ۲۴ – شرایط عضویت در هیئت مدیره

ماده ۲۵- شرایط جایگزینی هیئت مدیره

ماده ۲۶- تعیین سمت‌ اعضای هیئت مدیره و نحوه تشکیل جلسات آن

ماده ۲۷ – انتقال مسئولیت از هیئت مدیره سابق به هیئت مدیره جدید

ماده ۲۸- وظایف و اختیارات هیئت مدیره

ماده ۲۹ – صاحبان امضای مجاز

فصل پنجم- خزانه‌دار

ماده ۳۰- خزانه‌دار

ماده ۳۱- وظایف خزانه‌دار

فصل ششم- مدیر مجتمع

ماده ۳۲- مدیر مجتمع

ماده ۳۳- وظایف و اختیارات مدیر مجتمع

ماده ۳۴ – نمایندگی قانونی مجتمع

فصل هفتم- بازرس

ماده ۳۵- بازرس مجتمع

ماده ۳۶- اختیارات و وظایف بازرس

فصل هشتم- حساب‌های مجتمع

ماده ۳۷ – حساب‌های مجتمع

ماده ۳۸ – صورت‌های مالی و گزارش عملکرد هیئت مدیره

ماده ۳۹ – منابع مالی مجتمع جهت تامین هزینه‌ها

فصل نهم- مجمع نمایندگان خیابان‌ها

ماده ۴۰- مجمع نمایندگان خیابان‌ها

ماده ۴۱- وظایف و اختیارات مجمع نمایندگان خیابان‌ها

فصل دهم- مقررات عمومی

ماده ۴۲- ضوابط ساخت و ساز در شهرک

ماده ۴۳- ضوابط ذیربط با مشاعات

ماده ۴۴- ضوابط ذیربط با انتقال مالکیت و حمل اثاثیه

ماده ۴۵- ضوابط ذیربط با تردد وسائط نقلیه در داخل مجتمع

ماده ۴۶- مقررات متفرقه

فصل یازدهم- سایر موارد

ماده ۴۷ – موضوعات پیش بینی نشده

به نام خدا

اساسنامه مجتمع مسکونی شهرک دهکده (هیئت امناء)

فصل یکم

کلیات

ماده ۱- نام مجتمع

    نام مجتمع «مجتمع مسکونی شهرک دهکده» است که منبعد در این اساسنامه مجتمع نامیده می‌شود.  مجتمع، شهرکی مسکونی غیر‌تجاری، غیرانتفاعی و غیر سیاسی و ملزم به رعایت  قانون اساسی و کلیه قوانین جاری حاکم بر جمهوری اسلامی ایران است.

ماده ۲- تشکیل مجتمع

در اجرای قانون تملک آپارتمانها مصوب اسفند ماه ۱۳۴۳ و آیین‌نامه اجرائی آن مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ مجتمع در محدوده مشخص شده در ماده ۴ این اساسنامه تشکیل می‌گردد.

ماده ۳- موضوع فعالیت و اهداف مجتمع

 موضوع فعالیت مجتمع، اداره مجتمع به منظور تأمین آسایش و رفاه مالکان و ساکنان، و با اهداف زیر است:

۳-۱ حفظ، نگهداری و تعمیر تاسیسات شهرک دهکده از جمله تاسیسات و شبکه آبرسانی کشاورزی

۳-۲ تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تجهیزات لازم برای تامین امنیت مجتمع و ساکنان و نگهداری از بناهای احداث شده درمحدوده مجتمع

۳-۳ انجام کلیه اقدامات لازم برای ایجاد و نگهداری فضای سبز و گسترش آن و نگهداری از اشجار محوطه‌های عمومی و خیابانها

۳-۴ انجام نظافت محوطه‌های عمومی و خیابان‌های داخل مجتمع و جمع آوری ضایعات باغی و سر شاخه‌ها

۳-۵ مراجعه و انجام مکاتبات لازم با دستگاه‌های ذیربط به منظور تامین روشنایی معابر عمومی و نگهداری لوله‌های آب شرب

۳-۶ اقدام لازم برای ایجاد و توسعه فضاهای ورزشی و فرهنگی رفاهی و خدماتی

۳-۷  انجام اقدامات لازم به منظور حفظ و نگهداری مشاعات عام مجتمع

۳-۸ ایجاد سیستم‌های مکانیزه مالی و اداری و حفظ اطلاعات مربوط به بناهای موجود در مجتمع

۳-۹ تدوین و تنظیم آیین‌نامه‌های لازم در امور مختلف مجتمع

۳-۱۰ انجام مکاتبات لازم با کلیه ادارات و موسسات و همچنین مراجعه به دستگاه‌های ذیربط، در جهت حفظ و نگهداری مطلوب مجتمع و اقدام لازم در جهت تامین نیازهای بهداشتی و رفاهی ساکنان مجتمع

۳-۱۱ استفاده از خدمات وکلای رسمی دادگستری در مواقع لزوم، به منظور حفظ حقوق مشترک و منافع عمومی مالکان و ساکنان

ماده ۴-مشخصات مجتمع

مجتمع از اراضی و بناهای احداث شده در آن به شرح مندرج در صورت‌مجلس تفکیکی شماره ۲۳۲۵ مورخ ۲۸/۹/۱۳۵۲ اداره ثبت اسناد و املاک استان البرز، شهرستان فردیس از اراضی سرحد آباد با مساحت یکصد هکتار است که دارای یک خیابان اصلی شمال به جنوب و هیجده خیابان شرقی غربی و حصار پیرامون آن و برخوردار از تاسیسات و امکانات مربوط می‌باشد.

ماده ۵- اعضای مجتمع

اعضای مجتمع متشکل است از کلیه مالکان واحدهای مسکونی، تجاری، صنفی و همچنین مالکان زمین‌های واقع در محدوده ماده ۴ این اساسنامه

تبصره : مالکیت یا سکونت یا اشتغال به کار در محدوده مجتمع، بمنزله پذیرش مفاد این اساسنامه و قبول کلیه تصمیمات و مصوبات ارکان آن است.

فصل دوم

ارکان مجتمع

ماده ۶- ارکان مجتمع

ارکان مجتمع عبارت است از:

                 الف: مجامع عمومی        ب)هیئت مدیره         پ)بازرس

ماده  ۷-نشانی مجتمع و دفتر مجتمع

استان البرز، شهرفردیس، بلوار بهاران غربی، خیابان دهکده، شهرک دهکده، خیابان گلنار شرقی پلاک ۳۸  

ماده ۸-مدت فعالیت مجتمع

مدت فعالیت مجتمع نامحدود است

فصل سوم

مجامع عمومی

ماده ۹- مجامع عمومی و انواع آن

مجامع عمومی از گردهمایی اعضای مجتمع تشکیل می‌شود و تصمیمات متخذه در آن‌ها به شرح مندرج در این اساسنامه است.

مجامع عمومی عبارتند از: مجمع عمومی عادی سالانه، و مجمع عمومی فوق‌العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده

تصمیمات متخذه در مجامع عمومی نباید مغایر با قوانین جاری و مفاد مندرج در این اساسنامه باشد و اجرای

مصوبات مجامع عمومی برای کلیه اعضای مجتمع اعم از موافق و مخالف و غایب در مجمع، الزام آور است.

 ماده ۱۰ -نحوه دعوت مجامع عمومی

مجامع عمومی به شرح زیر تشکیل می‌گردد:

۱-بنابر اعلام هیئت مدیره

۲-بنابر درخواست بازرس

۳-بنابر درخواست مجمع نمایندگان خیابان‌ها در موارد لزوم

۴-بنابر درخواست تعداد حد اقل پنجاه نفر از مالکان مجتمع

تبصره: چنانچه درخواست تشکیل مجمع عمومی بنابر درخواست بازرس یا مجمع نمایندگان خیابان‌ها و یا پنجاه نفر از مالکان باشد هیئت مدیره موظف است حداکثر تا پانزده روز از تاریخ درخواست نسبت به دعوت تشکیل مجمع عمومی اقدام نماید. در صورت خودداری هیئت مدیره از تشکیل مجمع در مدت پانزده روز، درخواست کنندگان با رعایت کلیه ضوابط مربوط رأساً می‌توانند نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام کنند و برای این امر لازم است در آگهی دعوت مجمع عمومی، به عدم اجابت درخواست آنان توسط هیئت مدیره تصریح نمایند.

ماده ۱۱ -شرایط لازم برای حضور در مجامع عمومی

مالکان مجتمع یا وکیل یا قائم مقام قانونی آنان و نیز همسر یا خویشاوندان درجه اول مالکان با ارائه برگ شناسایی می‌توانند در جلسات مجامع حضور یابند.

تبصره ۱: همسر و خویشاوندان درجه اول مالک با ارائه موافقت کتبی مالک می‌توانند بجای مالک در جلسات مجمع حضور یابند.

تبصره ۲: در صورت تعدد مالکیت واحد مسکونی، مالکان آن واحد فقط می‌توانند یک نفر نماینده از طرف خود جهت حضور در مجمع عمومی معرفی نمایند.

تبصره ۳: در صورتی که مالک شخص حقوقی باشد نماینده آن با ارائه معرفی‌نامه معتبر می‌تواند در جلسه مجمع حضور یابد.

تبصره ۴: تعداد سه نفر از اعضای هیئت مدیره مالکان آپارتمان‌های مستقر در جنوب مجتمع، حق حضور در مجامع عمومی را خواهند داشت.

تبصره ۵: هر یک از مالکان ویلاها، حداکثر می‌تواند وکالت دو نفر از مالکان دیگر را در جلسات مجمع عهده‌دار باشد

ماده ۱۲ -آگهی دعوت مجمع عمومی

هیئت مدیره موظف است، دعوت‌نامه تشکیل مجمع عمومی را برای مالکان ارسال نماید و در دعوت‌نامه تاریخ، ساعت، محل تشکیل جلسه و دستور جلسه مجمع را قید نماید. هیئت مدیره می‌تواند آگهی دعوت تشکیل مجامع را در تابلوی اعلانات مجتمع الصاق یا از طرق دیگر نظیر درج آگهی در روزنامه یا درج در سایت مجتمع، پارچه نویسی و نصب در انظار عمومی اعلام نماید.

تبصره : دستور جلسه هر مجمع در آگهی دعوت مجمع عمومی قید می‌گردد و مطالبی که در دستور جلسه قید نشده باشد قابل طرح در مجمع نمی‌باشد

ماده ۱۳ -مجوز ورود به جلسه مجامع عمومی

کلیه مالکان یا قائم مقام قانونی آنان با احراز هویت، مجاز به حضور در جلسه مجمع عمومی می‌باشند و به هنگام ورود به جلسه نام و نام خانوادگی و نشانی خود را در دفتری که بدین منظور تهیه شده ثبت و امضاء می‌نمایند و صورت اسامی ثبت شده در دفتر مذکور، در اختیار هیئت رئیسه مجمع قرار گرفته و باید به تایید و امضای آنان نیز برسد.

ماده ۱۴ -هیئت رئیسه مجمع عمومی

در مجامع عمومی عادی یا فوق‌العاده به منظور اداره امور جلسه، از بین اعضای حاضر در جلسه، یک نفر بعنوان رئیس مجمع و دو نفر بعنوان ناظر و یک نفر بعنوان منشی با اکثریت نسبی آراء حاضرین در جلسه انتخاب می‌گردند.

ماده ۱۵ -رسمیت جلسات مجامع عمومی

مجامع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده با حضور نصف باضافه یک اعضای مجتمع رسمیت خواهد داشت. درصورت عدم حصول حد نصاب بالا در جلسه اول، بار دوم برای ۱۵ روز بعد تشکیل خواهد شد و در آگهی نوبت دوم باید نتیجه جلسه اول قید ‌گردد. هرگاه در این جلسه هم اکثریت لازم حاصل نگردد در اجرای تبصره ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها جلسه برای ۱۵ روز بعد تجدید و تصمیمات جلسه اخیر با تصویب اکثریت عده حاضر معتبر است.

ماده ۱۶ -طریق اخذ رأی در مجامع عمومی

در مجامع عمومی اخذ رأی به صورت قیام و قعود یا بلند‌کردن دست بعمل می‌آید مگر در موارد ذیل که باید بصورت کتبی و با اخذ ورقه رأی صورت‌گیرد.

الف) انتخاب اعضای هیئت مدیره اصلی و علی‌البدل و بازرس اصلی و علی‌البدل

ب)کلیه مصوباتی که بار مالی دارد

تبصره :در مواردی که اخذ رأی با ورقه کتبی باید انجام شود هیئت مدیره موظف است امکانات لازم (برگ رأی مناسب و سایر لوازم مربوط) را فراهم نماید.

ماده۱۷ -اعتبار تصمیمات در مجامع عمومی

درمجامع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف باضافه یک آراء حاضر در جلسه رسمی، معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب اعضای هیئت مدیره، بازرس و خزانه‌دار که اکثریت نسبی کافی خواهد بود. درمجامع عمومی فوق‌العاده تصمیمات همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی، معتبر است.

ماده ۱۸ -اعلام تنفس

هرگاه رسیدگی به موضوعات دستور جلسه مجمع عمومی، به اخذ تصمیم منتهی نشود، هیئت رئیسه مجمع با تصویب اکثریت حاضرین در جلسه، اعلام تنفس نموده و جلسه بعد را که نباید تاریخ تشکیل آن بیش از ۱۵ روز باشد تعیین و اعلام می‌نماید. جلسه بعدی مجمع با حد نصاب جلسه قبل دارای اعتبار بوده و دستور جلسه مجمع همان دستور جلسه مجمع قبل خواهد بود و در آن مطالب جدید قابل طرح نخواهد بود و مصوبات مجامع بعد از اعلام تنفس با آراء نصف باضافه یک تعداد شرکت کنندگان در مجمع قبلی معتبر خواهد بود.

تبصره: چنانچه تعداد حاضرین در جلسه بعد از اعلام تنفس، به حد نصاب لازم جلسه قبل نرسد جلسه برای یک نوبت دیگر تجدید می‌گردد، در جلسه بعد با حضور نصف باضافه یک حاضرین، مصوبات معتبر خواهد بود.

ماده ۱۹ -صورت جلسه مجمع عمومی

صورت مذاکرات و مصوبات مجمع عمومی به موجب صورت‌جلسه توسط رئیس مجمع و دو نفر ناظر و منشی جلسه امضاء خواهد شد. صورت‌جلسه مذکور که متضمن تعداد افراد حاضر در مجمع و شمارش آراء مأخوذه و سایر مدارک مربوط است به رئیس هیئت مدیره تحویل می‌گردد تا یک نسخه از آن را حداکثر در مدت ده روز به اطلاع کلیه ساکنان و مالکان رسانده و یک نسخه از صورت‌جلسه را در پرونده مربوط، ثبت و در سوابق نگهداری نماید.

تبصره: اجرای مصوبات مجامع عمومی مطابق با ماده ۶ قانون تملک آپارتمان‌ها و ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی آن قانون، برای کلیه مالکان و ساکنان و افراد غایب و مخالف الزام آور است.

ماده ۲۰ -وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی سالانه

۱-انتخاب اعضای اصلی و علی‌‌البدل هیئت مدیره، بازرس و خزانه‌دار

۲-استماع گزارش هیئت مدیره، بازرس و خزانه‌دار

۳-رسیدگی و تصویب صورت‌های مالی، با توجه به بودجه مصوب

تبصره: صورت‌های مالی قبل از ارائه به مجمع، مستلزم بررسی و اظهارنظر کارگروه مالی می‌باشد.

۴-رسیدگی و تصویب بودجه سالانه مجتمع که توسط هیئت مدیره به مجمع ارائه شده است

۵-اتخاذ تصمیم نسبت به ایجاد اندوخته‌های ضروری

۶-اتخاذ تصمیم در مورد پروژه‌ها و موضوعاتی که هیئت مدیره درخواست رسیدگی و تصویب آنرا از طریق مجمع عمومی نموده است.

۷- بررسی و اتحاذ تصمیم در مورد پیشنهادات هیئت مدیره و نحوه اداره مجتمع

تبصره: مجمع عمومی عادی سالانه حداکثر ظرف مدت چهارماه از تاریخ انقضای سال مالی مجتمع،  به منظور رسیدگی به گزارشات هیئت مدیره و بازرس و تصویب یا رد صورت‌های مالی و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه است تشکیل می‌گردد.

ماده ۲۱ -وظایف مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده

در کلیه موارد ضروری و فوری از جمله انتخاب کسری اعضای هیئت مدیره، بازرس، عزل آن‌ها و اتخاذ تصمیم در مورد پروژه‌های عمرانی، مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده تشکیل می‌گردد.  

ماده ۲۲- وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده

۱- اصلاح و تغییر اساسنامه

۲- اتخاذ تصمیم راجع به خاتمه فعالیت مجتمع

فصل چهارم

هیئت مدیره

ماده ۲۳ – هیئت مدیره

مجتمع بوسیله هیئت مدیره، متشکل از ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی‌البدل از بین اعضای مجتمع، که به وسیله مجمع عمومی عادی برای مدت دو سال و حداکثر برای دو دوره متوالی انتخاب می‌شوند اداره می‌گردد. انتخاب متناوب آنان  بلامانع است. یک نفر از اعضای هیئت مدیره، بنابر انتخاب مجمع عمومی، به سمت خزانه‌دار منصوب می‌شود. یک نفر از اعضای علی‌البدل هیئت مدیره نیز، به سمت خزانه‌دار علی‌البدل تعیین خواهد شد.

ماده ۲۴ -شرایط عضویت در هیئت مدیره

۲۴-۱ مالک و ساکن در شهرک دهکده باشد. همسر، خویشاوندان درجه یک نیز با موافقت کتبی مالک میتوانند داوطلب عضویت هیئت مدیره گردند.

۲۴-۲ دارای سابقه کاری اجرائی و مدیریتی باشد.

۲۴-۳ پانزده (۱۵) روز قبل از تشکیل مجمع عمومی درخواست کتبی خود را به دفتر هیئت مدیره تسلیم و رسید دریافت نماید.

۲۴-۴ داوطلب باید مشخصات کامل شناسنامه‌ای خود و نشانی محل سکونت، سوابق تحصیلی، تجربی و مدیریتی خود را در برگ درخواست عضویت اعلام و مدارک مربوط را پیوست نماید.

 ۲۴-۵ شخصی که در گذشته قبل از انقضای مدت بوسیله مجامع عمومی عزل شده باشد در آینده نمی‌تواند برای عضویت در هیئت مدیره یا بازرس و خزانه‌دار داوطلب گردد.

۲۴-۶ هیئت مدیره مجتمع موظف است ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی، اسامی، مشخصات کامل، سوابق تجربی، مدیریتی و تحصیلی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس را به اطلاع مالکان و ساکنان مجتمع برساند

ماده ۲۵- شرایط جایگزینی هیئت مدیره

در صورتیکه به علت استعفاء یا فوت یا عزل، هر یک از اعضای هیئت مدیره از عضویت هیئت مدیره خارج گردد، برای جایگزینی عضو خارج شده، باید از اعضای علی‌البدل به ترتیب اولویت آرائی که داشته‌اند دعوت بعمل آید.

تبصره ۱: در صورتی که تعداد اعضای هیئت مدیره اصلی و علی‌البدل که جایگزین عضو اصلی شده‌اند از ۳ نفر تقلیل یابد هیئت مدیره موظف است در مدت ۱۵ روز مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده را دعوت و نسبت به انجام انتخابات اقدام نماید.

تبصره ۲: هر گاه هیئت مدیره از دعوت مجمع عمومی برای تکمیل اعضای هیئت مدیره خودداری کند، بازرس مجتمع مکلف است در مدت ۱۵ روز نسبت به دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده برای انتخاب اعضای هیئت مدیره  اقدام کند.

ماده ۲۶- تعیین سمت‌ اعضای هیئت مدیره و نحوه تشکیل جلسات آن

هیئت مدیره دراولین جلسه بعد از انتخاب، از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب‌رئیس تعیین و انتخاب می‌نماید. مدت زمان ریاست رئیس و نایب‌رئیس محدود به مدت زمان عضویت آنان در هیئت مدیره خواهد بود.

۲۶-۱ اداره امور جلسات هیئت مدیره با رئیس و در غیاب او نایب‌رئیس هیئت‌ مدیره عهده دار اداره امور جلسات خواهد بود.

۲۶-۲ هر یک از اعضای هیئت مدیره که پنج جلسه متوالی و یا هفت جلسه متناوب بدون عذر موجه از شرکت در جلسات، غیبت نماید معزول شناخته می‌شود.

۲۶-۳ جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل سه نفر از اعضای هیئت مدیره رسمیت دارد و تصمیمات هیئت مدیره با موافقت حد اقل سه عضو هیئت مدیره معتبر خواهد بود.

 ۲۶-۴ صورت مذکرات و تصمیمات متخذه و نظریات اعضاء باید در دفتری که بمنظور ثبت صورت‌جلسات هیئت مدیره تهیه گردیده، ثبت و به امضای اعضای حاضر در جلسه برسد.

۲۶-۵ هیئت مدیره، برای هر یک از جلسات، صورت‌جلسه‌ای تنظیم می‌کند که باید به امضای اعضای حاضر در جلسه برسد و اسامی اعضای حاضر و نفرات غایب و خلاصه مذاکرات و تاریخ تشکیل جلسه و تصمیمات متخذه و نظرات اعضاء باید در صورتجلسه ذکر گردد .

ماده ۲۷ – انتقال مسئولیت از هیئت مدیره سابق به هیئت مدیره جدید

هیئت مدیره سابق، موظف است حداکثر ظرف ۱۵ روز از برگزاری انتخابات، با تنظیم صورتجلسه‌ای که به امضای هیئت مدیره و بازرسان سابق و جدید می‌رسد، کلیه حسابها، موجودی بانک و صندوق، تراز مالی و بدهی‌های مجتمع، کلیه اسناد، مدارک و دفاتر و گزارشی از طرح‌ها و فعالیت های نیمه تمام یا در حال انجام، اموال و اثاثیه، تجهیزات و لوازم محل کار را به هیئت مدیره جدید تحویل و تحول نماید. در صورت وجود هر گونه مغایرت، هیئت مدیره جدید در اولین جلسه خود مغایرت ها را که هیئت مدیره قبل نسبت به آن توجیهی ندارند در صورت جلسه‌ای درج نموده و به اطلاع بازرس می‌رسانند. این موارد در صورت نیاز در اولین مجمع عمومی مطرح شده و عند‌الزوم مورد حسابرسی قرار می گیرد. 

خودداری هیئت مدیره سابق از تحویل و تحول با هر دلیل و عذری باشد، خیانت در امانت تلقی خواهد شد.

تبصره: تا زمان افتتاح حساب مشترک در بانک‌ها به نام اعضای هیئت مدیره جدید و اتمام تحویل و تحول که مهلت آن حداکثر  ۱۵ روز خواهد بود، هیئت مدیره سابق کماکان مسئول اداره امور مجتمع می‌باشد.

ماده ۲۸- وظایف و اختیارات هیئت مدیره

۲۸-۱ اداره کلیه امور مربوط به فعالیت مجتمع به شرح مذکور در ماده ۳ این اساسنامه

۲۸-۲ دعوت مجامع عمومی اعم از عادی و عادی به طور فوق‌العاده و اجرای مصوبات آن 

۲۸-۳ پیشنهاد اصلاح اساسنامه در صورت لزوم به مجمع عمومی

۲۸-۴ تنظیم برنامه و بودجه سالانه جهت اداره امور مجتمع و ارائه و طرح آن در مجمع عمومی عادی سالانه جهت اتخاذ تصمیم

۲۸-۵ ارائه گزارش هیئت مدیره در مورد اقدامات انجام شده، به مجمع عمومی عادی

۲۸-۶ تهیه و تنظیم صورت‌های مالی، جهت طرح و رسیدگی در مجمع عمومی عادی

 ۲۸-۷  تهیه گزارش عملکرد و اقدامات انجام شده هر چهار ماه یکبار، و اعلام آن به مالکان و ساکنان مجتمع، از طریق انعکاس در سایت مجتمع و نصب در تابلوی اعلانات و ارائه به نمایندگان خیابان‌ها 

۲۸-۸ استقرار سیستم‌های کنترل مالی مکانیزه و روش‌های مناسب به منظور حفظ و نگهداری دارایی‌های جاری و ثابت

۲۸-۹ اقدام در جهت حفظ و نگهداری مشاعات مجتمع

۲۸-۱۰ تدوین و تنظیم آیین‌نامه‌های مورد نیاز و تهیه دستورالعمل‌ها و مقررات لازم در جهت اداره امور مجتمع، در اجرای ماده ۳ اساسنامه

۲۸-۱۱ استخدام و به کار‌گیری افراد مورد نیاز اداری، مالی، خدماتی، تعیین حقوق و دستمزد آنان و در صورت لزوم قطع همکاری با آنان

۲۸-۱۲ تعیین مدیر مجتمع از بین اعضای هیئت مدیره یا مالکان و ساکنان مجتمع یا خارج از آن‌ها، همچنین تعیین حقوق و دستمزد  مدیر مجتمع

۲۸-۱۳ افتتاح حساب‌های مشترک لازم، در بانک‌های داخل شهرک یا خارج آن با نام کلیه اعضای هیئت مدیره، به منظور واریز شارژ ماهانه و سایر هزینه‌ها و برداشت از آن برای انجام هزینه‌ها

تبصره: هیئت مدیره مکلف است قبل از شروع به کار با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی با تنظیم اقرارنامه رسمی ضمن اعلام شماره حساب یا حسابهای مشترک، صریحاً اقرار و اعلام کنند که کلیه وجوه موجود در حسابهای مشترک اعلام شده، در حال و آینده همگی امانی و متعلق به اعضای مجتمع  است و خود یا قائم‌مقام قانونی آنان در حال و آینده، هیچ حق و ادعایی نسبت به آن ندارند.

۲۸-۱۴ ارسال صورت شارژ ماهیانه و بهای سایر خدمات، به هر یک از مالکان و ساکنان در هر ماه و ثبت مبالغ دریافتی در حساب آنان

۲۸-۱۵ اقدام لازم جهت وصول مطالبات از هر یک از مالکان مجتمع

۲۸-۱۶ انعقاد هر نوع قرار داد، تغییر، تبدیل و فسخ آن در ارتباط با موضوع فعالیت مجتمع مندرج در ماده ۳ اساسنامه

۲۸-۱۷ اقامه دعوی و دفاع از دعاوی یا انصراف از دعاوی مطروحه در مراجع مختلف با انتخاب وکیل رسمی دادگستری با حق توکیل به غیر به دفعات، جهت پیگیری دعاوی مطروحه در مراجع ذیصلاح قضائی و شورای حل اختلاف و دیوان عدالت اداری

۲۸-۱۸ هیئت مدیره در انجام وظایف خود امین مالکان و ساکنان بوده و در اقدامات خود و تصمیمات متخذه در برابر مالکان مجتمع، مسئولیت تضامنی دارند.

۲۸-۱۹ هیئت مدیره مکلف است حداکثر ظرف یکماه از تاریخ انتخاب، نسبت به تشکیل کارگروه‌های تخصصی مختلف مانند حقوقی، ساختمانی، آبیاری، کشاورزی و فضای سبز، امور فنی، مالی، امور فرهنگی، هنری و ورزشی و… اقدام لازم به عمل آورد.

ماده ۲۹ -صاحبان امضای مجاز

کلیه اوراقو اسناد تعهدآور مجتمع، از جمله چک‌، سفته‌ و اوراق بهادار با امضای ثابت خزانه‌دار و امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد بود. نحوه امضاء و مکاتبات و شخص یا اشخاصی که حق امضای این مکاتبات را دارند، هیئت مدیره تعیین خواهد کرد.

فصل پنجم

خزانه‌دار

ماده ۳۰- خزانه‌دار

خزانه‌دار مجتمع از بین داوطلبان عضویت در هیئت مدیره توسط مجمع عمومی جهت تصدی سمت خزانه‌داری انتخاب می‌گردد و علی‌البدل خزانه‌دار نیز توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شود تا در صورت فوت، استعفاء یا سلب صلاحیت و عزل، در غیاب خزانه‌دار عهده دار انجام وظایف خزانه‌داری گردد.

تبصره : داوطلب احراز سمت خزانه‌داری باید دارای سوابق تحصیلی و تجربی لازم در امور مالی و حسابداری باشد

ماده ۳۱- وظایف خزانه‌دار

۳۱-۱ تهیه و تنظیم بودجه سالانه مجتمع با مشارکت هیئت مدیره، جهت طرح و تصویب  در مجمع عمومی

۳۱-۲ پیگیری تنظیم و تهیه بموقع صورتهای مالی سالانه و میان دوره‌ای و ارائه آن به منظور تصویب به هیئت مدیره و سپس تسلیم آن به بازرس مجتمع

۳۱-۳ نظارت بر استقرار سیستم های مالی مناسب، از جمله تهیه و تنظیم اسناد حسابداری، دریافت ها و پرداخت های مجتمع و ثبت آنها در دفاتر مجتمع و نهایتأ نظارت بر شیوه بایگانی و نگاهداری اسناد حسابداری اعم از اسناد سال جاری یا سنوات گذشته از نظر دسترسی سریع و کامل به آنها.

۳۱-۴ بررسی  اسناد و مدارک مربوط به دریافت ها و پرداخت ها و اسناد تعهد آور و سایر اسناد حسابداری و تأیید صحت آن‌ها

۳۱-۵ خزانه‌دار موظف است در پایان هر سال مالی نسبت به تنظیم گزارش مقایسه‌ای بودجه مصوب و صورت‌های مالی اقدام و انحرافات بودجه را جهت طرح در مجمع ارائه نماید.

فصل ششم

مدیر مجتمع

ماده ۳۲- مدیر مجتمع

مدیر مجتمع توسط اعضای هیئت مدیره، از بین اعضای هیئت مدیره یا از بین مالکان یا ساکنان مجتمع یا خارج از آن، انتخاب می‌گردد و باید در زمینه امور اجرائی دارای سابقه و اطلاعات لازم و کافی باشد و از حسن شهرت برخودار بوده و در تعامل با شهروندان دارای رفتار حسنه باشد.

به موجب ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها «مدیر یا مدیران، امین شرکاء بوده و نمی‌توانند فرد دیگر را بجای خود انتخاب نمایند»  لذا اگر هیئت مدیره با توجه به شرایط، تشخیص دهد انتخاب مدیر اجرایی خارج از اعضا و مجتمع، برای مجتمع بیشتر مقرون به مصلحت است و نسبت به آن اقدام کند، این اقدام مسئولیت آنان را به عنوان امین در قبال مالکان مجتمع زایل نمی‌کند. با وجود این، ضروری است هیئت مدیره در قرارداد خود با مدیر اجرایی، تصریح کند که او نیز در قبال مالکان مجتمع، امین بوده و باید پاسخگو باشد.

تبصره: مدت فعالیت مدیر مجتمع برابر مدت قرارداد با هیئت مدیره است که در هر حال بیش از مدت دوره هیئت مدیره نخواهد بود و ادامه فعالیت او در دوره بعد، منوط به تنظیم قرارداد دیگر با هیئت مدیره جدید است.

ماده ۳۳- وظایف و اختیارات مدیر مجتمع

۳۳-۱ اجرای مصوبات هیئت مدیره

۳۳-۲ استخدام و یا قطع همکاری با کارکنان مجتمع با تصویب و تایید هیئت مدیره

۳۳-۳ پیشنهاد میزان حقوق و مزایای کارکنان مجتمع، به هیئت مدیره و کسب تایید و اجرای آن

۳۳-۴ رسیدگی و پاسخگویی به اعتراضات و شکایات مالکان و ساکنان در رابطه با مسائل مختلف شهرک دهکده

۳۳-۵ مدیر مجتمع مکلف است نسبت به اشخاص حقیقی یا حقوقی که از مشاعات شهرک استفاده انحصاری می‌کنند اقدام لازم معمول و برای رفع آن اقدام عاجل به عمل آورد.

۳۳-۶ مدیر مجتمع موظف است بنابر دعوت هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره شرکت نماید.

ماده ۳۴ نمایندگی قانونی مجتمع

مدیر عامل بعد از اعطای نمایندگی توسط هیئت مدیره، در حدود قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه اجرایی آن نماینده قانونی مجتمع نزد مراجع قضائی، انتظامی، شهرداری، محیط زیست، سازمان تامین اجتماعی، وزارت کار و سایر وزارت خانه‌ها و سازمان‌های دولتی و یا شرکت‌ها و موسسات خصوصی است و می‌تواند علاوه بر انجام مکاتبات با ادارات دولتی و نهادها و سازمان‌های نظامی و انتظامی، در صورت نیاز در رابطه با مسائل مجتمع و برای حفظ حقوق مجتمع، با صلاحدید کارگروه حقوقی رأساً یا با انتخاب وکیل دادگستری نسبت به طرح دعوی و پاسخگویی به دعاوی مطروحه اقدام نماید.

 در اجرای ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها طرح شکایت و تقدیم دادخواست به مراجع قضائی و پیگیری آن در ارتباط با موضوعات مربوط به مجتمع مانند سرقت، ایراد خسارت به تأسیسات و مشاعات مجتمع و ایجاد مزاحمت برای مجتمع و ساکنان و مسائل مربوط به کارکنان و موضوعات مربوط به واحد‌های تجاری مستقر در مجتمع و ارسال اظهار‌نامه و تقدیم دادخواست به منظور وصول هزینه‌ها و شارژ ماهانه از مالکان و ساکنان و قطع آب کشاورزی و خدمات مشترک بدهکار و مطالبه وجه از بدهکاران و درخواست اجرا از طریق مراجع مربوط و پیگیری آنها تا مرحله نهائی

فصل هفتم

بازرس

ماده ۳۵- بازرس مجتمع

مجامع عمومی از بین مالکان داوطلب احراز سمت بازرسی، یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت دو سال انتخاب می‌نماید.

تبصره : داوطلبان احراز سمت بازرسی باید دارای سوابق کاری و تحصیلی در امور مالی باشند.

ماده ۳۶- اختیارات و وظایف بازرس

۳۶-۱ رسیدگی به صورت‌های مالی مجتمع، گزارش عملکرد هیئت مدیره و بودجه سالانه مجتمع، که در پایان هر سال توسط هیئت مدیره مجتمع، جهت ارائه به مجمع عمومی تهیه میشود و اظهارنظر درباره صحّت این گونه گزارشات و همچنین صحّت سایرمطالب و اطلاعاتی که اعضای هیئت مدیره در اختیار مجامع عمومی قرار میدهند.

اظهار نظر بازرس در مورد گزارشات هیئت مدیره به مجامع عمومی و همچنین در مورد نتایج رسیدگی آن‌ها باید طی گزارشی جامع به مجمع عمومی مجتمع تسلیم شود. گزارش بازرس باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی در مرکز مجتمع آماده باشد. تصمیماتی که بدون گزارش بازرس راجع به تصویب صورت‌های مالی مجتمع از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

۳۶-۲ نظارت بر اجرای صحیح مفاد و مقررات مندرج در اساسنامه مجتمع

۳۶-۳ بازرس می‌تواند در هر زمان هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به مجتمع را از مدیریت مجتمع مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد. مدیر یا مدیران مکلف هستند کلیه اطلاعات مورد نیاز بازرس و از جمله دفاتر، گزارشات سیستم های مکانیزه و غیر مکانیزه، اسناد حسابداری و سایر اسناد و مدارک مورد نیاز بازرس را برای رسیدگی در اختیار او قرار دهند.

۳۶-۴ بازرس می‌تواند در صورت لزوم، در جلسات هیئت مدیره شرکت کند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری اظهار نماید. نظرات بازرس باید در صورت‌جلسات هیئت مدیره درج شده و به امضای حاضران از جمله بازرس برسد.

۳۶-۵ چنانچه بازرس مجتمع، اقدامات و عملیات انجام شده توسط هیئت مدیره یا مدیر مجتمع را مغایر با اساسنامه و یا مغایر با مصوبات مجامع عمومی تشخیص دهد، باید بدون مداخله در امور جاری، جهت رفع اشکال و مغایرت،‌ مراتب را کتباً به هیئت مدیره و مدیر مجتمع اعلام کند. چنانچه اصلاحات لازم بر اساس نظرات بازرس توسط هیئت مدیره مجتمع انجام شود، موضوع منتفی تلقی می‌گردد، در غیر این صورت بازرس باید موضوع را در جلسه مشترک نمایندگان خیابان‌ها و کارگروه مربوط طرح کند. چنانچه بازرس از این طریق به نتیجه نرسد، می‌تواند رأساً جهت طرح موضوع و رسیدگی به دعوت مجمع عمومی عادی فوق‌العاده، اقدام نماید.

۳۶-۶ بازرس در ارتباط با انجام وظایف خود، در صورت لزوم می‌تواند با هزینه مجتمع از خدمات حسابرسی کارشناسان رسمی دادگستری یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی، جهت حسابرسی و رسیدگی به صورت‌های مالی مجتمع و رسیدگی به گزارش عملکرد هیئت مدیره استفاده کند. در این صورت لازم است گزارش حسابرسی به همراه گزارش بازرس در مجمع عمومی قرائت گردد.

فصل هشتم

حساب‌های مجتمع

ماده ۳۷ حساب‌های مجتمع

کلیه وجوهی که مالکان و ساکنان شهرک دهکده بابت هزینه‌های مشترک یا هزینه‌های عمرانی و یا به هر عنوان دیگر پرداخت می‌کنند باید به حساب‌های مشترکی که هیئت مدیره برای این امور در بانک افتتاح گردیده واریز گردد.

تبصره ۱: وجوهی که مالکان و ساکنان بابت ذخیره پرداخت می‌نمایند باید به حساب مشترک جداگانه‌ای که مخصوص آن در بانک افتتاح می‌گردد واریز شود و فقط هزینه‌های مربوط به آن موضوع از آن حساب قابل برداشت است و برداشت هیچ هزینه دیگری از آن حساب، قابل قبول و تایید نمی‌گردد.

تبصره ۲ : افتتاح حساب در بانک با امضای کلیه اعضای هیئت مدیره مجتمع است و حق برداشت وجه نیز با امضای ثابت خزانه‌دار مجتمع و دو نفر از اعضای هیئت مدیره میسر است.

ماده ۳۸ – صورت‌های مالی و گزارش عملکرد هیئت مدیره

هیئت مدیره باید در پایان هر سال مالی، صورت‌های مالی سال را منضم به گزارش وضعیت مالی مجتمع در طول آن سال و هم‌چنین گزارش بودجه سال مالی بعد را تهیه و تنظیم نماید. گزارشات مربوط به این ماده باید حداقل بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس قرار گیرد تا پس از رسیدگی و تایید بازرس، به مجمع عمومی عادی سالانه ارائه گردد.

۳۸-۱ گزارش صورت‌های مالی و عمل کرد هیئت مدیره، باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی آماده گردد. هر یک از مالکان و ساکنان می‌توانند در این فاصله به دفتر مجتمع مراجعه و گزارشات مذکور را مطالعه و بررسی نمایند. هیئت مدیره مکلف است گزارشات مذکور را در اختیار مراجعه کنندگان قرار دهد.

۳۸-۲ صورت‌های مالی و تراز مالی گزارشات، حداکثر در مدت ۴ ماه بعد از انقضای سال مالی باید برای رسیدگی و تصویب، آماده ارائه و طرح در مجمع عمومی عادی سالانه باشد.

۳۸-۳ در تهیه صورت‌های مالی مجتمع، باید استانداردهای پذیرفته شده در حسابداری رعایت گردد.

۳۸-۴ سال مالی مجتمع از ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفند ماه است.

ماده ۳۹ منابع مالی مجتمع جهت تامین هزینه‌ها

منابع مالی مجتمع جهت تامین هزینه‌‌ها، در اجرای ماده ۳ اساسنامه عبارت است از وجوهی که مالکان و ساکنان مجتمع تحت عناوین شارژ ماهانه یا تامین هزینه پروژه‌های عمرانی بصورت علی‌الحساب و امانی در اختیار هیئت مدیره قرار می‌دهند و در صورت توقف فعالیت مجتمع این گونه وجوه و سایر دارایی‌های مجتمع پس از کسر مطالبات قطعی اشخاص باید به مالکان و ساکنان مجتمع مسترد گردد.

۳۹-۱ مازاد یا کسری دریافتی نسبت به هزینه‌ها باید در پایان هر چهار ماه یکبار مشخص گردد و به بستانکاری یا بدهکاری حساب مالکان و ساکنان منظور گردد.

۳۹-۲ مبنای محاسبه دریافت وجوه از مالکان و ساکنان اعم از شارژ ماهانه یا هزینه‌های عمرانی، مجموع متراژ عرصه و اعیان هر ویلا می‌باشد و در مورد آپارتمان‌های داخل شهرک دهکده قدر‌السهم هر آپارتمان از عرصه بعلاوه مساحت هر آپارتمان خواهد بود. 

۳۹-۳ هیئت مدیره اختیار دارد جهت انجام پروژه‌های عمرانی و سایر هزینه‌های غیر مستمر ضروری و اضطراری با انجام استعلام یا منافصه از طریق درج آگهی، حداکثر معادل ۵ درصد بودجه مصوب سالانه را رأساً با رعایت تشریفات مربوط انجام دهد و هزینه‌های تا ۱۵ درصد بودجه باید در مجمع نمایندگان خیابان‌ها مطرح و با تصویب و تایید مجمع نمایندگان با رعایت تشریفات مربوط انجام گردد و هزینه‌های بیش از ۱۵ درصد بودجه سالانه پس از طرح و تایید مجمع عمومی قابل اجرا خواهد بود.

فصل نهم

مجمع نمایندگان خیابان‌ها

ماده ۴۰- مجمع نمایندگان خیابان‌ها

نمایندگان خیابان‌ها بعنوان اشخاص مورد اعتماد ساکنان خیابان‌ها و آپارتمان‌های جنوب مجتمع، بازوی یاری دهنده هیئت مدیره بوده و با هدف همکاری و یاری کردن هیئت مدیره به شرح زیر انتخاب می گردد:

۴۰-۱  از هر خیابان یک نفر بعنوان نماینده اصلی و یک نفر بعنوان نماینده علی‌البدل از بین مالکان و ساکنان علاقمند بر اساس رأی کتبی اکثریت مالکان و ساکنان آن خیابان، انتخاب و برابر صورتجلسه انتخاب به هیئت مدیره معرفی می‌گردند.

۴۰-۲ آپارتمان‌های جنوب شهرک دهکده سه نفر از اعضای هیئت مدیره خود را بعنوان نماینده آپارتمان‌ها انتخاب و معرفی می‌نمایند. با احتساب نمایندگان هیجده خیابان شهرک دهکده و سه نفر نمایندگان آپارتمان‌های جنوب شهرک دهکده تعداد مجمع نمایندگان جمعاً ۲۱ نفر می‌گردند. جلسه با  حضور حد‌اقل یازده نفر از نمایندگان رسمیت خواهد داشت و مصوبات با دو سوم آرای نمایندگان حاضر قابل پیگیری خواهد بود. مدیر مجتمع بعنوان نماینده هیئت مدیره به منظور تشریح و توجیه اقدامات انجام شده، در مجمع نمایندگان خیابان‌ها حضور خواهد یافت.

۴۰-۳ هیئت مدیره مجتمع در صورت ضرورت می‌تواند جهت حل مسائل و مشکلات و اتخاذ تصمیم، با دعوت از نمایندگان خیابان‌ها اقدام به تشکیل جلسه مشترک نماید.

۴۰-۴ مصوبات جلسات مشترک هیئت مدیره و مجمع نمایندگان خیابان‌ها با حضور و مشارکت حداقل یازده نفر از نمایندگان خیابان‌ها و آپارتمان‌های جنوبی رسمیت خواهد داشت و با دو سوم آراء نمایندگان خیابان‌ها در جلسه مذکور قابل اجرا می‌باشد

ماده ۴۱- وظایف و اختیارات مجمع نمایندگان خیابان‌ها

۴۱-۱ ارائه نظرات و پیشنهادات راجع به کلیه مسائل و موضوعات مندرج در ماده ۳ اساسنامه

۴۱-۲ دریافت نظرات مالکان و ساکنان خیابان‌ها راجع به موضوعات مربوط به اداره مجتمع و ارائه آن به هیئت مدیره و پیگیری آن

۴۱-۳ نحوه اداره جلسات نمایندگان خیابان‌ها و تنظیم صورتجلسات، بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب مجمع نمایندگان خیابان‌ها می‌رسد.

۴۱-۴ تصویب اجرای پروژه‌های پیشنهادی هیئت مدیره، که هزینه آن حداکثر تا ۱۵ درصد بودجه مصوب مجمع عمومی باشد با رعایت تشریفات مربوط

۴۱-۵ اعلام نظر و پیشنهاد در مورد تعیین اعضای کارگروه‌های تخصصی

فصل دهم

مقررات عمومی

ماده ۴۲- ضوابط ساخت و ساز در شهرک

احداث هرگونه بنا در محدوده مجتمع باید مطابق با صورت‌جلسه مورخ ۱/۱۲/۱۳۷۹ استانداری تهران، موضوع کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، و نیز مطابق با آیین‌نامه دفتر مهندسی ساختمان مجتمع باشد، و برای این منظور انجام اقدامات زیر الزامی است:

۴۲-۱ هر قطعه زمین برابر نقشه تفکیکی جامع مجتمع مسکونی شهرک دهکده، مخصوص احداث یک واحد مسکونی است و احداث بنا باید در یک طبقه (فلت) یا در دو طبقه (دوبلکس) باشد و هر قطعه فقط دارای یک انشعاب آب کشاورزی و یک انشعاب آب آشامیدنی ‌باشد. میزان زیربنا حد اکثر ۳۰% مساحت کل زمین هر قطعه می‌باشد که فقط باید در بخش شمالی هر قطعه احداث گردد و احداث هر گونه بنا در ضلع جنوبی یا در غرب و شرق زمین، حتی ایجاد اطاق سرایداری ممنوع است.

۴۲-۲ مالکان قبل از هر گونه عملیات ساختمانی اعم از نوسازی، بازسازی، محوطه سازی، تعمیرات و غیره ملزم هستند درخواست خود را همراه با طرح مورد نظر، کتباً به دفتر مجتمع ارائه نمایند. دفتر مجتمع درخواست و طرح مالک را جهت بررسی و مطابقت طرح با ضوابط ساخت و ساز شهرک و تکمیل فرم‌های تعهد، به دفتر مهندسی ساختمان مجتمع ارسال می‌نماید.

چنانچه طرح، مورد تأیید دفتر مهندسی ساختمان قرار گیرد به شرح زیر اقدام می‌شود:

۱-مالکان ملزم هستند مباشر (در صورت وجود) و پیمانکاران خود را کتباً به دفتر مهندسی ساختمان معرفی نمایند.

۲-فرم‌های تعهد‌نامه، رعایت ضوابط ساخت و ساز در دهکده برای مالک و پیمانکار به مالک ارائه می‌شود.

۳-مالک و پیمانکار سازنده، فرم‌های تعهدنامه دریافتی مربوط را تکمیل و امضاء می‌نمایند.

۴-امضای آنان در فرم تعهدنامه‌ها باید به تأیید یکی از دفاتر اسناد رسمی رسانده شود و به دفتر مهندسی ساختمان تحویل گردد.

۵-نهایتاً بر اساس مدارک ارائه شده، مالک در صورت دریافت تأییدیه دفتر مهندسی ساختمان، آن را همراه تصویر طرح درخواست  شده، به شهرداری ارائه و پروانه ساخت خود را دریافت می‌نماید.  

۶-مالک پس از ارائه پروانه ساخت و یک نسخه از تصویر آن به دفتر مهندسی ساختمان دهکده، مجوز شروع عملیات ساخت و ساز از مدیریت مجتمع دریافت می‌نماید.

۷-در صورت صدور مجوز شروع عملیات ساختمانی، کنترل بر تطابق عملیات ساختمانی با نقشه‌های معماری تأیید شده، در کلیه مراحل بر عهده  نماینده معرفی شده از سوی دفتر مهندسی ساختمان مجتمع خواهد بود نماینده یاد شده حق دارد از بدو شروع عملیات ساختمانی تا اتمام آن، در محل عملیات حضور یابد و بر تطابق عملیات ساختمانی با مجوزهای صادره کنترل داشته باشد.

۸-نماینده دفتر مهندسی ساختمان موظف است، در صورت مشاهده هر گونه تخلف، مراتب را با قید « فوریت» همزمان به مدیریت مجتمع و دفتر مهندسی ساختمان اعلام نماید.

۹-مدیر مجتمع موظف است در اسرع وقت با هر روش ممکن از ادامه عملیات ساختمانی و ورود مصالح و عوامل کار به داخل مجتمع، تا رفع مورد تخلف و تأیید مجدد دفتر مهندسی ساختمان مجتمع، جلوگیری نماید.

۴۲-۳ احداث و بازسازی هر گونه سازه اعم از آلاچیق، آبنما، گلخانه، پارکینگ، استخر، جکوزی و متعلقات آن و غیره… با هماهنگی شهرداری و هیئت مدیره و مانند سایر ضوابط احداث بنا نیازمند به اخذ تأییدیه از دفتر مهندسی ساختمان مجتمع می‌باشد. در صورت عدم رعایت موارد بالاً مدیر مجتمع مکلف است با هر روش ممکن از عملیات فاقد تأییدیه دفتر مهندسی ساختمان، جلوگیری نماید.

۴۲-۴ دهکده مجتمعی مسکونی است و احداث هر نوع بنا با کاربری اداری یا تجاری یا خدماتی در هر قطعه زمین مسکونی آن مطلقاً ممنوع است. تغییر کاربری محل از مسکونی به اداری یا تجاری یا خدماتی مطلقاً ممنوع می‌باشد و مدیر مجتمع مکلف است در صورت تخلف با هر روش ممکن از اجرای آن جلوگیری نماید.

۴۲-۵ هرگونه تغییر در محل استقرار درهای ورودی هر قطعه زمین و جابجایی محل درهای ورودی ممنوع است.

۴۲-۶ حمل و ورود مصالح ساختمانی فقط با کسب مجوز از دفتر مجتمع امکان‌پذیر است و این اقدام باید در روزها یا ساعات مقرر از سوی مدیر مجتمع صورت گیرد.

۴۲-۷ نخاله و اضافات ساختمانی منازل که به خارج از محوطه ویلاها منتقل می‌شود باید حد اکثر ظرف مدت مقرر از سوی مدیر مجتمع، توسط مالک یا عوامل اجرایی او به خارج از مجتمع منتقل گردد. در غیر این صورت با دستور مدیر مجتمع، عوامل اجرایی مجتمع رأساً نسبت به انتقال نخاله و ضایعات ساختمانی به خارج از دهکده اقدام نموده و هزینه آن به اضافه پانزده درصد هزینه بالاسری به حساب دیون مالک منظور و  مطالبه خواهد شد.

 تبصره: بدیهی است رعایت بندهای ۹ و ۴۲-۳ تا ۴۲-۷ مذکور در بالا، برای حفظ حقوق عمومی اعضای مجتمع ضروری است و اقدامات مدیر مجتمع در این موارد برای حفظ حقوق آنان است لذا مالکان در این موارد حق اعتراض و شکایت از مدیریت مجتمع را از خود اسقاط کرده اند.

۴۳-ضوابط ذیربط با مشاعات

کلیه تاسیسات وساختمان مرکزی انجمن، رستوران، پارکها، محلهای تفریحی از قبیل پارک بازی کودکان، استخر عمومی واقع در پارک کودک، زمین ها و مکان های ورزشی، وسائل و تاسیسات ورزشی مستقر در پارک جزو  مشاعات و فضاهای عمومی بوده و در اختیار اعضای مجتمع می‌باشد، لذا به هیچوجه قابل فروش و واگذاری اعم از عین یا منافع، نبوده و هیچیک از مالکان و ساکنان حق استفاده اختصاصی در آن مشاعات را ندارند. همچنین در صورت ایراد هرگونه خسارت به این گونه تاسیسات، درصورتیکه خسارات عمدی نباشد، شخص خسارت زننده باید با هزینه خود نسبت به برطرف ساختن خسارات و آثار آن در اسرع وقت اقدام نماید، در غیر این صورت و نیز در صورت عمدی بودن خسارات، مدیریت مجتمع می‌تواند علیه وی متناسباً طرح دعوی نماید.

تبصره: بر اساس مراتب مندرج در تبصره ۱ و ۲ ماده ۵ این اساسنامه ، مالکیت یا سکونت در محل مجتمع، بمنزله قبول مفاد این اساسنامه و تصمیمات متخذه از سوی مجامع عمومی و هیئت مدیره مجتمع می باشد.

۴۴- ضوابط ذیربط با انتقال مالکیت و حمل اثاثیه

۴۴-۱ کلیه مالکانی که قصد انتقال عین یا منافع ملک خود را بعنوان فروش یا اجاره داشته باشند موظفند قبل از انتقال، از دفتر مجتمع مفاصا حساب ملک خود را (هزینه های مشترک مستمر و غیر مستمر ، هزینه پروژه های عمرانی و هزینه آبرسانی ) دریافت نمایند و نسخه‌ای از آن را در اختیار خریدار یا مستاجر قرار دهند. همین طور باید منتقلٌ‌الیه را به صورت کتبی به مدیریت مجتمع معرفی نمایند تا مراتب در پرونده ملک مزبور در دفتر خدمات مجتمع ثبت گردد.

۴۴-۲ کلیه خریداران یا اجاره کنندگان واحدهای مسکونی و غیر مسکونی موظفند در آغاز اقامت یا اشتغال خود در مجتمع، اساسنامه و سایر مقررات مربوط به مجتمع را مطالعه کرده و با وظایف و مسئولیت‌های خود و مقررات مربوط به اقامت در مجتمع آشنا شده و آن‌ها را رعایت کنند.

هیئت مدیره مجتمع نیز موظف است از طرق مختلف مانند تهیه بروشور و انعکاس در سایت شهرک، این امور را پیشاپیش به اطلاع مالکان و ساکنان مجتمع برساند و تعهد لازم را از شخص منتقلٌ‌الیه اخذ نماید.

۴۴-۳ مالکان و مستأجران مجتمع، مسئول و پاسخگوی رفتار اشخاص منتسب به خود هستند و چنانچه آنان مشکلی اعم از مالی یا اخلاقی و یا عدم رعایت ضوابط شهرک ایجاد نمایند، مدیریت مجتمع مراتب را حسب مورد به مالک یا مستأجر اعلام می‌نماید و آنان مکلفند ظرف یک هفته نسبت به حل و فصل مشکل، بنحوی که مورد تایید مدیر مجتمع باشد، اقدام نمایند در غیر این صورت پاسخگو و رافع مشکلات ایجاد شده خواهند بود.  

۴۴-۴ ورود یا خروج هرگونه اثاثیه منوط به دریافت مجوز کتبی از دفتر مجتمع است. چون این اقدام به منظور تأمین آسایش و امنیت اعضای مجتمع و رعایت ضوابط نگهبانی است، لذا اعضای مجتمع در این موارد ملزم به دریافت مجوز کتبی از دفتر مجتمع و رعایت ساعات تعیین شده توسط مدیریت می باشند.

۴۵- ضوابط ذیربط با تردد وسائط نقلیه در داخل مجتمع

کلیه رانندگان موظفند علاوه بر رعایت مقررات و قوانین رانندگی کشور، در داخل مجتمع مقررات ذیل را رعایت نمایند.

۱-۴۵ تعلیم رانندگی در داخل مجتمع ممنوع است.

 ۲-۴۵ حد اکثر سرعت مجاز رانندگی در داخل مجتمع که از سوی هیئت مدیره تعیین و علائم آن در محل های مربوط نصب می شود رعایت گردد.

۴۵-۳ هیچیک از مالکان یا ساکنان مجتمع مجاز به پارک وسائط نقلیه سنگین از قبیل تریلی، کامیون، مینی‌بوس، اتوبوس و همچنین ماشین آلات کشاورزی و راهسازی، قایق و کاروان و مشابه آن‌ها در خیابان های مجتمع نمی‌باشند.

۴-۴۵ تردد با وسائل نقلیه موتوری و موتور سیکلت دارای صدای غیرعادی و ناهنجار در محوطه مجتمع ممنوع است. در صورت عدم رعایت این امر، مسئولان اجرایی مجتمع مکلف به جلوگیری از آن می‌باشند.

۵-۴۵ هیئت مدیره می‌تواند جهت کنترل تردد وسائط نقلیه موتوری به داخل مجتمع، استفاده از آرم یا کارت تردد را الزامی نماید.

۶-۴۵ اطلاعات مربوط به کلیه وانت بارها، کامیون های باری و کامیون های کانتینر دار که برای حمل مصالح، کالاها یا اثاثیه به داخل مجتمع وارد یا از آن خارج میشوند در دفتر نگهبانی مجتمع در محل درب ورودی ثبت و کارت شناسایی راننده نگهداری خواهد شد. این گونه اطلاعات شامل شماره و تاریخ صدور مجوز حمل، نوع وسیله نقلیه، شماره وسیله نقلیه، نام راننده و ساعت ورود و خروج میباشد. نگهبانی مجتمع هنگام خروج، پس از کنترل و بازرسی کارت شناسایی را مسترد و اجاره خروج می‌دهد.

ماده ۴۶- مقررات متفرقه

۱-۴۶ حمل اسلحه، تیر اندازی و شکار پرندگان در داخل مجتمع ممنوع است.

۲-۴۶ زنبورداری به طریق صنعتی و نگاهداری دام و طیور در محل مجتمع ممنوع است.

۳-۴۶ تخلیه کود مورد نیاز باغچه ها در معابر عمومی ممنوع است.

۴-۴۶ به منظور تأمین رفاه و آسایش اهالی خصوصاً اشخاص سالمند ایجاد سر و صدا و استفاده از استخر منازل از ساعت ۱ تا ۴ بعد از ظهر و از ساعت ۱۰ شب به بعد ممنوع است.

۵-۴۶ ساکنان مجتمع نباید کارگران و کارکنانی را که قبلأ در استخدام مجتمع بوده اند و به علت تخلف برکنار شده‌اند و اسامی آنان نیز بنحو مقتضی اعلام شده است، بکارگیرند.

۶-۴۶ ساکنان مجتمع بدون موافقت مدیر مجتمع مجاز به استفاده از خدمات کارکنان و کارگرانی که در استخدام مجتمع هستند و اسامی آنها نیز به طور مستمر برای اطلاع ساکنان اعلام میشود، نمی باشند.

۷-۴۶ مالکان و ساکنان مجتمع که از خدمات باغبانان و کارگران شخصی به طور مستمر استفاده میکنند، مکلفند پیش از شروع همکاری آنان، مشخصات آن‌ها را به مدیریت مجتمع اعلام کرده و مدارک لازم را جهت صدور کارت تردد در اختیار دفتر مجتمع قرار دهند. همچنین اصلح است قبل از به کارگیری باغبانان و کارگران به لحاظ رعایت امنیت، وضعیت آنها را از دفتر مجتمع استعلام نمایند.

۴۶-۸ تردد پرسنل اماکن تجاری مجتمع و منسوبان آنها در داخل مجتمع، مشروط به اخذ مجوز یا صدور کارت تردد است.

۹-۴۶ دراجرای بندهای ۵ و ۶  و ۹ ماده ۴۶، مدیرعامل مکلف است بطریق مقتضی از ورود این گونه افراد به داخل مجتمع جلوگیری نماید

تبصره: بدیهی است رعایت مفاد مندرج در بند ۴۶-۸ برای حفظ حقوق عمومی اعضای مجتمع ضروری است و اقدامات مدیر مجتمع در این موارد برای حفظ حقوق آنان است، لذا مالکان در این موارد حق اعتراض و شکایت از مدیریت و سایر عوامل اجرایی مجتمع را از خود اسقاط کرده اند.

۴۶-۱۰ کلیه صاحبان و اداره کنندگان واحدهای تجاری و صنفی داخل مجتمع، اعم از پاساژ مسجد و مغازه‌های اطراف میدان و مغازه‌های داخل پاساژ آپارتمان‌های جنوب مجتمع، مکلف به رعایت مقررات و ضوابط کسب و کار هستند و مکلفند به تذکرات مسئولین اجرائی شهرک توجه نمایند، بعلاوه در مقابل مجتمع مسئول رفتار و عملکرد کارکنان خود هستند.

۴۶-۱۱ نگهبانان در ورودی مجتمع موظفند هنگام مراجعه میهمانان به شهرک، ضمن داشتن برخورد شایسته با آنان، پس از تماس با میزبان و موافقت او، میهمان را برای ورود به مجتمع و منزل میزبان راهنمایی کنند.

۴۶-۱۲ پخش هر گونه آگهی تبلیغاتی و تراکت تجاری و اطلاعیه فقط باید از طریق دفتر خدمات مجتمع صورت گیرد.

فصل یازدهم

سایر موارد

ماده ۴۷ موضوعات پیش بینی نشده

موضوعاتی که در اساسنامه حاضر پیش بینی نشده است، مشمول مقررات قانون تملک آپارتمانها مصوّب ۱۶ اسفند ماه ۱۳۴۳ و آئین نامه اجرائی آن مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ و همچنین سایر قوانین و مقررات جاری کشور و یا تصمیمات مجامع عمومی مجتمع خواهد بود.

این اساسنامه مشتمل بر ۱۲ فصل و ۴۷ ماده و ۲۵ تبصره است و در تاریخ            به تصویب مجمع عمومی مجتمع مسکونی شهرک دهکده رسیده است.