شهروندان گرامی :

با توجه به بحران کم آبی ودر شرایطی که کشور با تنش آبی روبه روست کاشت چمن در پیاده روها مقرون به صرفه نمی باشد.

لذا از شهروندان صاحب نظر تقاضا میگردد پیشنهاد یا نظرات مناسب دررابطه با جایگزین مناسب برای چمن پیاده روها ، کتباً اعلام و هیئت مدیره رادربهبود شرایط یاری فرمائید.