چالکود_درختان
*چاله ها با مخلوطی از کود دامی یا خاک برگ یا کمپوست و کود شیمیایی مناسب پر شود.
*کربنات فراوان در آب آبیاری به لحاظ ترشح فراوان یون هیدروژن در محیط چالکود مسئله ساز نبوده و بعبارت دیگر با اسیدی کردن محیط غذایی درخت ، جذب مواد غذایی با سهولت بیشتری انجام می پذیرد
*برای درختان زیر ده سال نصف مقدار فوق توصیه می شود.
*در مورد انگور مقادیر ذکر شده فوق به یک سوم تقلیل می یابد.
*در اراضی شور مصرف کلرورپتاسیم توصیه نمی شود.