نسخه پیچی غیر تخصصی کود، بلای جان کشاورزان و باغداران کشور:

چرا قانون «افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» اجرا نمی شود؟

این قانون مصوب  سال ۱۳۸۹مجلس شورای اسلامی است و در تبصره ۵ ماده ۶ ان به صراحت اعلام شده است:

فروش نهاده های کشاورزی از قبیل انواع کود و سم و دارو توسط فرشندگان مجاز، تنها با دریافت نسخه های مرتبط که توسط مراکز موضوع ماده (۲) این قانون صادر می شود قابل انجام می باشد. پروانه فعالیت متخلفین از احکام این ماده، توسط مراجع ذی صلاح صادرکننده پروانه، لغو می شود:

توصیه کود یک‌امر کاملا تخصصی است و براساس اصول علمی و نیاز گیاه و شرایط رشد فیزیولوژیکی گیاه تعیین می شود. متاسفانه واحدهای صنفی فروشنده کود در اکثر موارد دارای تخصص کافی تغذیه گیاهی و شناخت مناسب کودها نیستند این امر در بیشتر موارد موجب تحمیل هزینه گزاف و بی دلیل بر دوش کشاورز و همینطور عدم پاسخگویی مناسب از کود می شود