لطفا توصیه زیر را قبل از وقوع سرما جدی بگیرید

الف- باغات خزان کننده:

قبل از وقوع سرما تنه و شاخه های لخت درختان را با ترکیب میراکل ۳۶-۱۲-۱۲ ( ۵ در هزار)، رویال امین ( ۲ در هزار)  به همراه ۱ لیتر روغن ولک در هزار لیتر محلول پاشی کنید و کاملا بشویید تا مواد از طریق بافت چوب پنبه ای تنه و عدسک های سر شاخه جذب شوند

ب- درختان غیر خزان کننده مانند مرکبات و زیتون

قبل از وقوع سرما حتما میوه را برداشت کرده و سپس محلول پاشی رویال پتاسیم، کولابریکس( افزایش اسید الی سلول ها) و رویال امین هر کدام با غلظت ۳ در هزار به همراه یک لیتر روغن ولک در هزار لیتر انجام دهید در این محلول پاشی علاوه بر برگها تنه درخت و شاخه ها نیز باید خیس شوند.

ج- گیاهان زراعی

قبل از وقوع سرما محلول پاشی رویال پتاسیم و رویال امین هر کدام با غلظت ۳ در هزار انجام شود و در صورت ابیاری میراکل ۳۶-۱۲-۱۲ به همراه اگروهیومیک هر کدام ۱۰ کیلو و ۱۰ لیتر در هکتار مصرف کنید