اصل صداقت

خصوصیات مدیر برجسته ، صداقت ، درستی و انجام امور بطور صادقانه با همه کس و در هر شرایطی است.

طبق این اصل باید با خودتان و دیگران کاملاً صادق باشید.امرسون میگوید: ” از صداقت خودتان مانند چیزی مقدس مراقبت کنید.هیچ چیز مقدس تر از صداقت تان نیست “

صداقت ، محور مدیریت برتر است و در قلب مدیر جا دارد . تمام اعمال شما مربوط به شخصیتی است که در درون شماست . صفات این موجود درونی همیشه به وسیله رفتار و گفتار شما آشکار می شود.