بهترین سازمان ها همیشه بهترین افراد را استخدام میکنند

شرکت های برتر ، سال هاست به این نکته واقفند که کارکنان علت اصلی موفقیت هستند و به همین دلیل زمانی را صرف انتخاب افراد میکنند و در مصاحبه ها و بررسی سوابق داوطلبان بسیار دقت میکنند. اگر فرد نامناسبی استخدام شود ، قبل از برکنار شدن میتواند ضرر و زیان زیادی به سازمان وارد کند.

جذب و حفظ نیروی انسانی خوب ، در آینده شما به عنوان یک مدیر تاثیر به سزایی دارد.

خوشبختانه فن مصاحبه و استخدام آموختنی است و مهارتی کلیدی برای موفقیت در کار است.