شهروندان گرامی                                                                                                                تاریخ: ۹۶/۰۸/۲۷

همانگونه که مستحضر میباشید جدول گذاری خیابان اصلی با هزینه ای حدود ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ریال معادل پنجاه و هفت میلیون تومان از مازاد  پروژه های عمرانی سال ۹۴ و ۹۵ (کف پوش پیاده رو ها –بازسازی پارک مجتمع –خرید دستگاه خرد کن ) هزینه در برداشته است در حالیکه هنوز تعداد ۴۲ نفر بشرح زیر بدهی معوقه پروژه عمرانی را تا کنون پرداخت نکرده اند و برای کلیه این بزرگواران چندین مرحله کتبأ نامه تقدیم حضورشان گردیده است (ضمنأ ۱۷ فقره تنها برای یکی از شهروندان نامه کتبی ارسال شده که مبلغ ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ریال بدهی خود را پرداخت نماید )

۱-خیابان پامچال غربی و شرقی ۱نفر بمبلغ ۳.۵۹۸.۸۰۲  ریال ۲-خیابان بنفشه غربی و شرقی ۳نفر بمبلغ ۱۵.۱۵۴.۰۲۶  ریال

۳-خیابان لادن غربی و شرقی ۵نفر بمبلغ ۱۸.۸۵۹.۷۲۲  ریال  ۴-خیابان مریم غربی و شرقی ۳نفر بمبلغ ۱۴.۷۰۲.۳۴۲  ریال

۵-خیابان گلنار غربی و شرقی ۶نفر بمبلغ ۳۴.۶۷۵.۵۶۴  ریال۶-خیابان یاسمن غربی و شرقی ۶نفر بمبلغ ۱۶.۵۶۷.۱۴۷  ریال

۷-خیابان نیلوفرغربی و شرقی ۱۰نفر بمبلغ ۴۵.۴۳۹.۳۷۶ ریال۸-خیابان نسترن غربی وشرقی۶نفر بمبلغ ۳۰.۰۰۴.۸۸۹  ریال

۹-خیابان گلایل غربی و شرقی۲نفر بمبلغ ۹.۳۸۴.۱۳۰  ریال جمعأ به مبلغ ۱۸۸.۳۸۵.۹۹۸ریال میاشد

با تشکر

حسین فرمنش – مدیر عامل