• صداقت با ارزش ترین و محترم ترین ویژگی یک مدیر است همیشه به حرف هایتان عمل کنید
  • روی کاغذ فکر کنید تمام مدیران کارآمد قلم به دست فکر میکنند
  • برای اینکه در حوزه خود مدیر موفقی شوید زودتر سرکار حاضر شوید سخت تر کار کنید و دیرتر کار را تعطیل کنید