شهروندان گرامی                                                                                                                تاریخ: ۹۶/۰۸/۲۷ همانگونه که مستحضر میباشید جدول گذاری خیابان اصلی با هزینه ای حدود ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ریال معادل پنجاه و هفت میلیون تومان از مازاد ...