اطلاعیه شماره ۲۶

عملیات محلول پاشی زمستانه با استفاده از سموم ذیل الاشاره جهت کنترل آفات و بیماری های نباتی از مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ آغاز شده است.

  • روغن ولک
  • بردوفیکس
  • مالاتیون

هیئت مدیره انجمن مالکان

Exif_JPEG_420

Exif_JPEG_420

Exif_JPEG_420

Exif_JPEG_420

Exif_JPEG_420

Exif_JPEG_420