آخرین اخبار

صورتجلسه تنفس (مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۹۷/۴/۱) مورخه ۹۷/۴/۱۵

صورتجلسه تنفس (مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۹۷/۴/۱) مورخه ۹۷/۴/۱۵ جلسه تنفس مربوط به مجمع عمومی عادی سالیانه۹۷/۴/۱ انجمن مالکان مجتمع مسکونی خانه کرج به شماره ثبت ۷۰۷ با حضور نماینده محترم فرمانداری شهرستان فردیس جناب اقای اسدالهی وتعداد ۱۱۱ نفر از مالکین و یا...

اگهی مجمع عمومی جلسه تنفس ۱۳۹۷

تاریخ :۱۳۹۷/۴/۲ - شماره :۹۴۷۱ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن مالکان مجتمع مسکونی خانه کرج (تنفس)  مالکین محترم با سلام و احترام در اجرای ماده ۱۰ اساسنامه انجمن مالکان مجتمع مسکونی خانه کرج نظر باینکه به علت ضیق وقت مواردی از دستورجلسه مجمع عمومی عادی...

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت سوم – ۱۳۹۷

                                                                                                                   تاریخ آگهی : ۱۳۹۷/۳/۱۹ -شماره : ۹۴۵۵ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن مالکان مجتمع مسکونی خانه کرج مالکین محترم  با سلام و احترام در اجرای ماده...

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم – ۱۳۹۷

                                                                                                                  تاریخ آگهی : ۹۷/۳/۵ - شماره : ۹۴۳۶ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن مالکان مجتمع مسکونی خانه کرج مالکین محترم  با سلام و احترام در اجرای ماده ۱۰...

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول /۱۳۹۷

تاریخ آگهی : ۹۷/۲/۲۱    -  شماره : ۹۴۲۳ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن مالکان مجتمع مسکونی خانه کرج مالکین محترم با سلام و احترام در اجرای ماده ۱۸ اساسنامه انجمن مالکان مجتمع مسکونی خانه کرج بدینوسیله ،از کلیه مالکین ویا نماینده قانونی آنان دعوت میشود...